Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Executive Search en Recruitment

       Artikel 1    Algemeen/Toepassing

1.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten (inclusief vervolgopdrachten) tussen 227 Datascience B.V. en opdrachtgever met betrekking tot het adviseren en assisteren ten aanzien van het werven en selecteren van personeel.

​1.2    Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen 227 Datascience B.V. en een opdrachtgever, indien die voorwaarden door 227 Datascience B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard

Artikel 2 Aanbiedingen/Offertes

2.1   Alle aanbiedingen, offertes, fees en prijzen van 227 Datascience B.V., waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Opdracht

3.1
    Een opdracht is de overeenkomst tussen 227 Datascience B.V. en opdrachtgever op basis van een opdrachtbevestiging, op grond waarvan 227 Datascience B.V. opdrachtgever zal adviseren en assisteren bij het werven en selecteren van personeel.

3.2      Er is pas sprake van een opdracht wanneer opdrachtgever een getekend exemplaar van de opdrachtbevestiging, of een akkoordverklaring per e-mail, aan 227 Datascience B.V. heeft geretourneerd. Mocht 227 Datascience B.V. op basis van een mondelinge overeenkomst al begonnen zijn met de uitvoering van de opdracht dan zullen deze algemene voorwaarden onverkort daarop van toepassing zijn.

3.3      Indien één der partijen de opdracht wenst te beëindigen, dient de opzeggende partij dit schriftelijk aan de wederpartij te bevestigen.

Artikel 4 Uitvoering van Opdracht

4.1       De wijze van uitvoering van de opdracht wordt beschreven in de opdrachtbevestiging.

4.2       
Voor zover niet beschreven in de opdrachtbevestiging, of in geval van onvoorziene omstandigheden, verplicht 227 Datascience B.V. zich tot uitvoering van de opdracht in het beste belang van de opdracht en de bij de opdracht betrokken partijen.

4.3.a    Een opdracht wordt als geslaagd beschouwd indien een door 227 Datascience B.V. voorgedragen kandidaat binnen twaalf maanden na introductie van de kandidaat in dienst treedt bij de opdrachtgever.

4.3.b    Onder indiensttreding wordt verstaan iedere overeenkomst op grond waarvan de kandidaat werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever, ongeacht de benaming van de functie of indien sprake is van een andere functie dan waarvoor de opdracht is verstrekt.

4.3.c    Onder opdrachtgever wordt tevens verstaan de organisatie waarmee opdrachtgever op enigerlei wijze in een concernverhouding staat of anderzijds is gelieerd.

Artikel 5 Honorarium / Kosten derden

5.1      227 Datascience B.V. werkt in beginsel op basis van 'no cure, no pay', mits er sprake is van exclusiviteit en er dus geen andere bureaus ingeschakeld zijn. Echter, bij de start van iedere opdracht wordt een niet-terugvorderbare commitment fee van €3.500 (recruitment) respectievelijk €5.000 (executive search) in rekening gebracht. Deze commitment fee wordt bij plaatsing in mindering gebracht op het honorarium. Het honorarium van 227 Datascience B.V. vor het bemiddelen van een kandidaat op basis van de in artikel 3 lid 1 genoemde opdracht bedraagd 20% (recruitment) respectievelijk 25% (Executive Search) van een bruto jaarsalars, op basis van een fulltime dienstverband. Dit bedrag wordt in rekening gebracht direct na ondertekening van het arbeidscontract.

5.2      Bij eenzijdige annulering van de opdracht door de opdrachtgever nadat de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever is verstrekt, is 227 Datascience B.V. gerechtigd op een annuleringsvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding bedraagt in het geval van een recruitment opdracht een vast bedrag van € 5.000 in het geval van een Executive Search opdracht minimaal 35% en maximaal 70% van het overeengekomen honorarium bij plaatsing. 

5.3     
Artikel 4, lid 3.b en lid 3.c is van overeenkomstige toepassing.

5.4     Indien een door 227 Datascience B.V. voorgedragen kandidaat binnen een per opdracht vast te stellen termijn van maximaal 6 maanden na indiensttreding bij opdrachtgever ontslag neemt of wordt ontslagen, verplicht 227 Datascience B.V. zich de opdracht opnieuw uit te voeren zonder verder honorarium, tenzij:

  • opdrachtgever verzuimd binnen zeven dagen na opzegging door kandidaat, 227 Search bv hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen;
  • de opzegging het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst (incl. het substantieel aanpassen van de functie) door opdrachtgever;
  • de beëindiging van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;
  • opdrachtgever niet alle door 227 Datascience B.V. gefactureerde bedragen voldaan heeft;
  • de voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden beschreven niet door opdrachtgever zijn nagekomen.

Artikel 6  Betaling

6.1     Betaling dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

6.2     Betaling dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van 227 Datascience B.V..

6.3     Betaling van het verschuldigde bedrag aan een ander dan 227 Datascience B.V. geldt niet als een bevrijdende betaling.

6.4.a  Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.

6.4.b  In dat geval zijn alle vorderingen van 227 Datascience B.V. onmiddellijk opeisbaar terwijl 227 Datascience B.V. tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1 %, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand.

6.5     Alle buitengerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,=.

6.6     Iedere betaling door opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen.

6.7.a  Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan 227 Datascience B.V. bekend te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd.

6.7.b  Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte.

6.7.c  Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

6.8     227 Datascience B.V. is gerechtigd om prijsverhogingen op grond van overheidsmaatregelen aan opdrachtgever  door te berekenen, zulks met ingang van het tijdstip van die verhoging.

Artikel 7   Aansprakelijkheid

7.1     227 Datascience B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die opdrachtgever lijdt als gevolg van of in samenhang met de door 227 Datascience B.V. ten behoeve van opdrachtgever verrichte activiteiten.

Artikel 8  Geheimhoudingsplicht en persoonsgegevens

8.1     227 Datascience B.V. verplicht zich tot geheimhouding omtrent alle informatie die afkomstig is van opdrachtgever. Met uitzondering van die informatie die verstrekt moet worden aan de kandidaten in het kader van de opdrachtuitvoering

8.2     In het kader van de Wet Bescherming  Persoonsgegevens dienen alle door 227 Datascience B.V. aan opdrachtgever verstrekte curricula vitae en aanvullende informatie betreffende kandidaten na afloop van de opdracht te worden teruggegeven aan 227 Datascience B.V. of  te worden vernietigd. Dit geldt ook als gegevens van kandidaten door 227 Datascience B.V. aan opdrachtgever aangemeld moeten worden via een Recruitmentsysteem.

Artikel 9    Toepasselijk recht/Geschillen

9.1     Op elke opdracht tussen 227 Datascience B.V. en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2     Alle geschillen tussen 227 Datascience B.V. en opdrachtgever uit hoofde van het adviseren en assisteren ten aanzien van het werven en selecteren van personeel zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Utrecht of, zulks ter keuze van 227 Datascience B.V., aan de bevoegde Rechter in de woonplaats van opdrachtgever.

 

 

Noot: Alle in deze Algemene voorwaarden genoemde bedragen en vergoedingen zijn excl. BTW.